YDP bersama SU PAS kawasan Miri sedang menujukan papan tanda PIA 2011 yang baru siap di kpg Sungai Dalam Miri

Penduduk Kampung Sungai Dalam Masih Berkongsi 1 Meter Air
MIRI - Kampung Sungai Dalam terletak dalam kawasan Lambir, Miri dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kampung Sungai Dalam A dan Kampung Sungai Dalam B. Kebanyakan penduduk di kampung tersebut adalah bumiputera Islam. Penduduk di situ kebanyakannya bekerja dengan swasta dan juga bertani. Masalah utama yang dihadapi penduduk Kampung Sungai Dalam adalah berkongsi bekalan meter air dan juga jalan masuk kampung yang agar sukar apabila musim hujan lebat. Kawasan tersebut mudah dilanda banjir akibat peparitan yang agar sempit dan tidak terurus dengan baik.


Keadaan parit atau dulunya anak sungai yang agak sempit dan ini boleh menyebabkan banjir ketika musim hujan lebatSU PAS kawasan Miri menujuk tempat 1 Meter paip air yang dikongsi bersama penduduk kpg Sungai Dalam

Walaupun sungainya dalam tetapi kawasan penempatan penduduk kampung tersebut agak rendah dari jalanraya utama ke Loji Rawatan Air Lambir (134 MLD) yang di bawah pengurusan Lembaga Air Kawasan Utara (LAKU). Tempat ini mudah dilanda banjir sekiranya hujan lebat berpanjangan tanpa henti.Sejak dulu lagi penduduk kampung Sungai Dalam A menghadapi masalah pengkongsian alat meter air paip ke rumah mereka. Menurut penduduk kampung tersebut mereka terpaksa berkongsi 1 alat meter air dan masalahnya adalah mereka yang sudah berkahwin yang tinggal serumah pun terpaksa membayar lebih mengikut bilangan pasangan dalam rumah itu. Tentulah tidak adil bagi orang yang sudah berkeluarga kalau mereka terpaksa bayar lebih sedangkan orang bujang yang ramai tinggal dalam serumah tidak perlu membayar lebih. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku dalam negara kita yang menuju ke arah negara maju 2020 tetapi perkara ini masih berlaku di Sarawak seolah-olah kita masih lagi berada dalam tahun 50an dan 70an yang lalu. Perkara ini sudah lama dikemukakan oleh penduduk kampung kepada pihak yang berkenaan dan juga kepada wakil rakyat (YB) yang lalu atau yang baru terpilih tetapi masalah ini masih belum juga dapat di atasi. Penduduk kampung sudah bosan dan muak dengan janji pihak yang berkenaan kononnya mereka akan mengatasi masalah tersebut tetapi sehingga kini masih belum ada lagi sebarang tindakan yang di ambil. Sampai bila mereka harus menunggu, adakah mereka akan terus menunggu janji yang sama lagi apabila menjelang pilihanraya?
YDP PAS dan SU PAS kawasan Miri bersama penduduk meninjau keadaan kawasan kpg tersebut yang sering dilanda banjir kilat

Sudah berpuluh-puluh kali janji yang sama di beri kepada penduduk kampung seperti membina tempat futsal, balai raya baru dan sebagainya tetapi hasilnya tiada kalau ada pun ala kadar saja hasilnya hanya semata-mata untuk menyenangkan hati penduduk kampung saja. Kita boleh lihat sendiri keadaan projek untuk kampung dimana kualitinya sangat rendah dan tidak bermutu. 'Cakap tidak serupa bikin' inilah keluhan penduduk kampung yang masih mengharap agar perkara ini dapat di atasi dengan segera.

Paip bocor yang ditemui di sebuah rumah dikampung tersebut dan perkara ini sudah dimaklumkan kepada penghuni rumah tersebut.


Kita sering kali mendengar peruntukan yang berjuta-juta ringgit dari pihak kerajaan untuk kemudahan asas penduduk luar Bandar tetapi sehingga kini masalah yang kecil seperti ini pun masih belum dapat diselesaikan oleh pihak yang berkenaan dengan sebaik mungkin. Kemana perginya peruntukan tersebut? Sedangkan penduduk kampung tersebut sudah banyak kali mengadu dan merayu kepada pihak yang berkenaan seperti LAKU agar menyelesaikan masalah pengkongsian meter air di kampung mereka.Mereka memohon agar LAKU dapat pasang meter secara persendirian bukan berkongsi dengan beberapa buah rumah seperti sekarang ini.

Loji Rawatan Air Lambir (134 MLD) tidak jauh dari kampung tersebut dan saluran paip besar juga betul-betul melalui dihadapan jalan masuk kampung tersebut tetapi mengapa susah sangat pihak LAKU memasang meter air persendirian di kampung tersebut. Apa masalah LAKU sehingga sukar sekali memasang meter air persendirian di kampung tersebut?

Begitu juga dengan jambatan atau titian yang baru di bina yang menuju ke rumah penduduk kampung. Menurut penduduk kampung terdapat lagi beberapa buah rumah di situ belum lagi dapat menggunakan titi tersebut disebabkan titi tersebut hanya terhad untuk beberapa buah rumah saja dan sudah tentu nilai kos pembinaan titi tersebut juga dipersoalkan kerana ianya agak tinggi tapi tidak dapat memenuhi keperluan penduduk kampung tersebut. Titi yang tidak berapa tersusun dan kurang bermutu boleh mengancam keselamatan penduduk terutama sekali kanak-kanak kecil.Apabila hujan titian itu agak licin dan air sungai yang berhampiran akan melimpah keluar dan menyebabkan banjir di kampung tersebut terutama sekali musim hujan yang berpanjangan.
Sebelum sebarang perkara yang tidak diingini berlaku, kita mendesak agar pihak yang berkenaan dapat menyiapkan dengan segera projek peparitan yang sempurna di kampung tersebut. Jangan hanya pandai berjanji dengan rakyat untuk mengatasi masalah mereka tetapi masalah yang kecil macam ini pun mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan.

PAS Miri telah mendengar sendiri keluhan penduduk di kampung Sungai Dalam dan sangat kesal dengan pihak yang berkenaan yang pernah berjanji untuk menyelesaikan masalah penduduk kampung tersebut tapi janji tinggal janji. Kita sungguh kasihan akan nasib penduduk kampung tersebut sekiranya mereka terus dipinggirkan dari menikmati kemudahan asas yang sepatutnya mereka terima berbelas tahun yang lalu tetapi kampung mereka terus jauh ketinggalan dari arus pembangunan.

Sekali lagi kita mendesak pihak yang berkenaan agar bertindak dengan segera mengatasi masalah penduduk tersebut dan jangan biarkan mereka terus hidup dalam kesusahan akibat sikap pilih kasih oleh pihak tertentu. Aduan, keluhan dan pemintaan rakyat patut diberi keutamaan oleh pemerintah tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik.

PAS Miri
Jofri Jaraiee

Kampung Sungai Dalam Residents Sharing 1 Water Meter
MIRI - The Kampung Sungai Dalam is located in the Lambir area, Miri and divided into two parts, Kampung Sungai Dalam A and Kampung Sungai Dalam B. Most of the villagers are indigenous Muslims. Mostly they were working with the private sector and growing crops.

The main problem faced by the residents of Kampung Sungai Dalam is the sharing water meter supply and also the entrance to the village is quite difficult especially during rainy season. The area is prone to flooding due to drainage is narrow and not well organized.

The rivers is deep but the area of ​​the village settlements quite low from the main road to the Lambir Water Treatment Plant (134 MLD) which is under the Northern Region Water Board management (LAKU). This place is prone to flooding in the event of prolonged non-stop heavy rainSince day one the villagers of Kampung Sungai Dalam having trouble sharing water meter to their homes. According to the villagers that they had to share a water meter and the problem is those who are married who live together with them had to pay more as the number of pairs in the house. Of course not fair to those who already have a family if they had to pay more, while many single people living in the same household do not have to pay more. This should not happen in our country towards the developed countries in 2020, but this is still occurred in Sarawak as though we are still in 50s and 70s years ago.
This issue has long been raised by the villagers to the parties concerned and also to the past and new elected representatives (YB), but the problem still not able to be solved. The villagers are fed up and disgusted with the promise of the relevant parties of which they will solve the problem but so far there still no action had been taken. How long they must wait, whether they will continue to wait for the same promise again when by the elections?

It is tens of times the same promise given to the villages such as building a futsal court, new community hall and etc, but the results are nothing if there were only hearted results merely in order to appease the residents only. We can see by ourselves the project to the village where the quality is very low and no standard. 'Talk only but no action' this is the complaint of the villagers who still hope that this matter can be resolved quickly.

We often hear the allocation of millions of ringgits from the government for the benefit of the rural population base, but so far as this small problem still not been resolved by the parties concerned as quickly as possible. Where the provision goes to? Meanwhile, the villagers had many times complained and pleaded the parties concerned such as LAKU to solve the problem of sharing water meters in their village. They request LAKU to install water meters on their own not shared by several houses as they do now.
Lambir Water Treatment Plant (134 MLD) is not far from the village and also a large pipeline right through the front entrance of the village, but why is so difficult for LAKU to install private water meters in the village. What is the problem and difficulty for LAKU to install private water meters in the village?

Similarly to the new bridge or boardwalk constructed leading to their homes. According to the villagers there were some houses there has not been able to use the bridge since the bridge is limited to only a few houses and of course the cost of bridge construction is also questionable because it is relatively high but cannot meet the needs of village residents. The bridge that is not well organized and less quality may threaten the safety of the people, especially young children. When it is raining the bridge was a bit slippery and the water of a nearby river will overflow and cause flooding in the village, especially the prolonged rainy season.

Before any undesirable things happen, we urge the parties concerned to complete promptly the proper drainage project in the village. Do not just good at promises to the people to overcome their problems, but a small problem like this took many years to complete.

PAS Miri has been hearing complaints from the Kpg Sungai Dalam residents and very disappointed with the relevant authorities had promised to solve the problem of the villagers but promise to stay promise. We are very sorry to the fate of the villagers if they continue to be marginalized from the basic amenities that they deserve many years ago, but the village continues far behind from mainstream development.

Once again we urge the parties concerned to act quickly to overcome the problem of population and do not let them continue to live in hardship as a result of favouritism by certain parties. Complaints, grievances and demands of the people should be given priority by the government regardless of race, religion and political belief.