Apa Peranan LAKMM Terhadap Masyarakat Melayu Miri?
MIRI – Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri (LAKMM) adalah sebuah syarikat dalam urusan Persatuan. Syarikat itu beroperasi di Malaysia. Alamat berdaftar ialah No 504, Tingkat 2, Jln Pelita Utama, Pelita Commercial Centre, 98000 Miri, Sarawak.
Satu persoalan yang sering menjadi tanda tanya bagi masyarakat Melayu di Miri ialah apakah bangunan yang masih dalam proses pembinaan yang bersebelahan dengan Masjid Al Taqwa Miri akan jadi milik LAKMM (Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri) atau pun sebaliknya.

Tapak tanah tersebut menurut penduduk di Miri adalah tapak kepunyaan LAKMM tetapi persoalannya sekarang adakah bangunan baru yang dibina dalam tapak tersebut akan disewa kepada syarikat lain untuk menjalankan perniagaan atau tapak tanah tersebut sudah dijual kepada sebuah syarikat tertentu?

Isu ini seringkali dibangkit oleh segelintir masyarakat Melayu Miri yang mempersoalkan apa sebenarnya peranan LAKMM dalam usaha untuk membantu masyarakat Melayu yang kebanyakan masih jauh ketinggalan dalam bidang perniagaan dan ekonomi.

Kalau LAKMM benar-benar ingin membantu masyarakat Melayu di Miri untuk maju mereka boleh memberi bantuan kewangan atau apa saja cara untuk memajukan perniagaan kecil orang Melayu. Ini sudah tentu memberi peluang kepada orang Melayu untuk berniaga dan mengubah cara hidup mereka supaya tidak terus bergantung dengan bantuan kerajaan. Mereka boleh berdikari dan bersaing setaraf dengan masyarakat lain terutama masyarakat Cina di Bandaraya Miri.

Mereka boleh belajar dari masyarakat Cina bagaimana cara mereka boleh maju dalam perniagaan bukan ‘Ali Baba’ projek yang diperuntukkan kepada mereka. Kalau masyarakat Cina boleh maju dalam perniagaan dan tidak bergantung dengan kerajaan, masyarakat Melayu juga perlu belajar bagaimana cara menjalankan perniagaan yang baik supaya tidak terlalu bergantung dengan kerajaan untuk maju dan bersaing di peringkat antarabangsa, barulah masyarakat Melayu dapat hidup berdikari tanpa memerlukan subsidi dari kerajaan.

Kita juga tidak bersetuju jika tanah-tanah LAKMM yang ada nilai komersial dalam Bandar dijual kepada syarikat tertentu demi untuk mengaut keuntungan yang cepat tanpa memberi sebarang menafaat kepada masyarakat Melayu yang masih jauh lagi ketinggalan dalam bidang perniagaan. Kalau tanah-tanah yang ada tersebut dibangunkan dan diguna sebaik mungkin sudah pasti masyarakat Melayu juga boleh maju dan bersaing dengan masyarakat lain dalam bidang perniagaan.

Kita sarankan kepada LAKMM agar membuat sesuatu yang boleh memberi menafaat dan berguna untuk masyarakat Melayu terutama sekali di Miri agar mereka yang berminat untuk berniaga dapat bantuan kewangan disamping diberi insiatif cara-cara untuk meningkat ekonomi masyarakat Melayu supaya dapat bersaing dengan bangsa lain.

Kalau perkara ini dapat dilaksanakan dan dirancang serta diurus dengan baik, kita yakin masyarakat Melayu akan maju dan setanding dengan bangsa lain dan tidak lagi bergantung dengan bantuan kerajaan.

Ramai peniaga kecil Melayu terutama sekali pejaja-pejaja kecil sekarang merungut sebab susah sangat untuk mendapat tapak baru yang sesuai untuk berniaga dengan harga sewa yang murah. Memandangkan harga rumah kedai dan tempat berniaga serta sewa sekarang semuanya naik dan mahal maka ini akan menyebabkan para perniaga kecil Melayu akan terus ketinggalan dalam perniagaan.

Tempat peniagaan dalam bandaraya Miri sekarang sangat mahal dan sudah tentu sukar bagi peniaga kecil Melayu/Bumiputera bersaing dengan syarikat peniagaan yang besar kecuali mereka mempunyai pertalian dengan pihak yang berkuasa.

Kita cadangkan kepada LAKMM agar dapat membina bangunan komersial seperti Pasar Khadijah di Kelantan dimana peniaga-peniaga kecil Melayu/Bumiputera dapat menjual hasil-hasil mereka disitu dengan sewa yang berpatutan atau LAKMM boleh bina sebuah dewan serba guna untuk disewa kepada organisasi atau mana-mana pertubuhan tanpa mengira fahaman politik untuk menjana kewangan atau pendapatan LAKMM.

Apabila perkara ini dapat dirancang dan diurus dengan baik maka sudah pasti LAKMM akan mendapat sanjungan dan penghargaan daripada masyarakat Melayu khasnya kerana berjaya membangunkan masyarakat Melayu dari terus ketinggalan dari arus pembangunan dan juga dalam bidang perniagaan.

Keutamaan hendaklah diberi kepada mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan perniagaan dan ekonomi untuk mengurus LAKMM agar segala asset yang ada pada LAKMM dapat digunakan sebaik mungkin. Pengurusan LAKMM seharusnya bebas dari pengaruh politik kepartian agar mereka boleh mengurus dengan baik tanpa gangguan dari ahli politik.

Apa yang penting adalah mereka yang diamanah menjaga kebajikan Melayu Miri mestilah mereka yang jujur,amanah dan mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi agar LAKMM dapat bersaing dengan persatuan lain dalam bidang perniagaan. Sekiranya LAKMM sudah maju dan berjaya dalam pengurusannya ini akan memberi banyak menafaat kepada orang Melayu dan juga Bumiputera lain yang memerlukan bantuan dan kebajikan.

Apa yang dikehendaki oleh masyarakat Melayu Miri adalah LAKMM dapat melaksanakan tanggungjawab dengan amanah dan dapat memberi kebajikan kepada semua orang Melayu sesuai dengan nama LAKMM tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik.

Akhir sekali kita berharap pihak LAKMM dapat menerima pandangan atau teguran yang membina ini dengan hati terbuka dan kita juga harap agar pihak pengurusan dalam LAKMM telus dan jangan biarkan diri mereka terpinggir dari arus globalisasi yang kian mencabar ini.

Insya-Allah masyarakat bumiputera Islam lain juga akan mendapat menafaat hasil usaha yang dilakukan oleh LAKMM. Apabila LAKMM sudah maju dan boleh berdaya saing dengan persatuan lain, ini sudah tentu akan mengharumkan nama LAKMM ke seluruh Negara kerana berjaya dan mampu memberi sumbangan dan memberi kebajikan untuk semua golongan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik.

Jofri Jaraiee
PAS Miri

English version
What is the role of LAKMM to the Miri Malay community?
MIRI - Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri (LAKMM) is a company in Associations business. The company operates in Malaysia. Its registered address is No. 504, 2nd Floor, Jln Pelita Utama, Pelita Commercial Centre, 98000 Miri, Sarawak.

One question that has always been a question mark on the Malay community in Miri is the building which still under construction next to the Masjid Al Taqwa will be owned by LAKMM Miri (Miri Malay Charitable Trust Board) or otherwise.

The sites in accordance with the population of Miri is a site owned by LAKMM but the question now is whether the new building which was built in the site will be leased to another company to do business or the land site sold to a specific company?

This issue often raised by some of the Malay community of Miri who questioned what LAKMM role in efforts to help the Malay community which is still lags in many areas of business and economics.

If LAKMM really want to help the Malay community in Miri to develop they can provide financial assistance or any other way to develop Malay businesses. This would provide opportunities for the Malays to do business and change their way of life that is not directly dependent on government aid. They can be independent and compete on par with other communities, especially the Chinese community in Miri City.

They can learn from the Chinese community how they can progress in business and not to ‘Ali Baba' the projects allocated to them. If the Chinese can progress in business and not rely on the government, the Malay community must also learn how to do good business not to be too dependent on the government to develop and compete globally; only then Malay community could live as independently without the need for subsidies from the government.

We also oppose if the lands of LAKMM have commercial value in the City sold to certain companies in order to earn fast money without giving any benefit to the Malay community which is still far away left behind in the areas of business. If the land is developed and used wisely certainly the Malay community can develop and compete with other communities in the areas of business.

We suggest to LAKMM to do something that would benefit and be useful for the Malay community, especially in Miri, that those who wish to do business can be initiated by the financial assistance as well as ways to increase the economy of the Malay community in order to compete with other nations.

If the matter can be implemented and planned and managed well, we are confident that the Malay community will be developed on par with other nations, and no longer dependent on government aid.

Many small businesses, especially the Malay small traders are now grumbled because difficult to get new sites suitable for trading with the low rental prices. As the price of shop houses and trading places and rental now all rise and expensive then this will cause the Malay small businesses will continue lag in business.

Place of businesses in the Miri city now is very expensive and certainly difficult for Malay/Bumiputera small businesses compete with the big companies unless they have a connection with the authorities.

We suggest to LAKMM to build a commercial building such as Khadijah Market in Kelantan, where Malay/Bumiputera petty traders to sell their products there, for affordable rental or LAKMM can build a community hall for rent to the organization or any society irrespective of political affiliation to generate LAKMM financial or income.

When this can be planned and managed well it is certainly LAKMM will get praise and awards from the Malay community in particular for successful development of the Malay community from continued left behind from the mainstream of development and also in the businesses.

Priority should be given to those who have the expertise in business management and economy to manage LAKMM so that all the assets available to the LAKMM can be used wisely. LAKMM management should be free from the influence of partisan politics so that they can manage well without interference from politicians.

What are important are those who entrusted with the safeguard of Miri Malay charitable, they must be honest, trustworthy and have expertise in economics so that LAKMM can compete with other associations in the field of business. If LAKMM have been developed and successful in its management this will give many benefits to the Malays and other Bumiputera who need assistance and welfare.

What is required by the Malay community of Miri is LAKMM able to carry out their duties of trust and will provide charitable to all Malays in accordance with LAKMM name regardless of race, religion and political belief.

Finally, we hope that the LAKMM can accept constructive opinion or comments of this with an open heart and we also hope that the management in LAKMM transparent and do not let themselves marginalized from wave of globalization which is more challenging.

God willing, other Bumiputera Muslim community will also benefit and will be given assistance and welfare by LAKMM when LAKMM been developed and can be competitive with other associations. This will bring reputation to LAKMM throughout the country as successful and able to contribute and provide charitable for all communities regardless of race, a religion and political belief.