Tamu Di Taman Tunku Tiada Bekalan Letrik

MIRI – Tamu di Taman Tunku yang terletak dalam kawasan DUN Lambir masih dalam keadaan baru memang nampak cantik dan agak bersih.  Majoriti penjaja di situ berbangsa Cina.

Walaupun masih baru tetapi sayangnya mereka menghadapi masalah bekalan elektrik yang sepatutnya dibekalkan oleh pihak yang berkenaan sebelum mereka dibenarkan berniaga di situ. Malangnya perkara ini sudah lama berlaku dan tiada pihak yang tampil untuk memberi bantuan.

Inilah masalah utama yang sudah sekian lama yang dihadapi oleh penjaja Tamu di Taman Tunku sehingga kini masih belum lagi dipasangkan bekalan eletrik untuk memberi mereka keselesaan berniaga di situ.

Mereka mengadu kepada pihak kami mengapa sampai sekarang pihak SESCO atau pihak yang berkenaan tidak memasang elektrik dalam tapak perniagaan mereka.

Seharusnya perkara semacam ini tidak berlaku sedangkan mereka membayar sewa tapak peniagaan setiap bulan tanpa ada sebarang kemudahan asas yang sepatutnya diberi kepada penjaja di situ. Mereka berniaga dari pagi sampai ke malam dalam keadaan yang kurang selesa terlebih lagi pada waktu malam tanpa bekalan letrik.

Mereka memohon agar pihak Majlis Bandaraya Miri dan pihak yang berkenaan dapat mengatasi masalah ini dengan segera. Kerjasama dengan pihak MBM dan pihak yang berkenaan untuk mengatasi masalah ini dari berterusan sangat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version
‘Tamu’ in Taman Tunku No Electricity Supply

MIRI – ‘Tamu’ in Taman Tunku located in Lambir constituency still in new condition it looks pretty and quite clean. The majority of the hawkers there are Chinese.

Although relatively new, but unfortunately they face electricity problem that should be supplied by the party concerned before they are allowed to do business there. Unfortunately this has been going on and no one had come forward to provide assistance.

This is the main problem that has long faced by ‘Tamu’ hawkers in Taman Tunku until now still not yet installed electrical supplies to give them comfort trading in the place.

They complain to us why until now the SESCO or parties concerned not install electricity in their business site.

This sort of thing should not happen while they pay business site rental every month with no basic facilities which should be given to hawkers there.  They trade from the morning until the night in uncomfortable conditions especially at night without electricity.

They requested that the Miri City Council (MCC) and the parties concerned to overcome this problem immediately. Collaboration with the MCC and the parties concerned to overcome this problem from continuing is highly appreciated.