Janji lisan PM tidak bernilai Kepada Rakyat Sarawak
 

Pengumuman atau janji-janji lisan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi projek-projek di Sarawak menjelang PRU13 yang lalu kini menjadi “boomerang” kepadanya.

Pada sidang akhbar baru-baru ini, Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Sarawak Micheal Manyin berkata kerajaan negeri tidak dapat melaksanakan banyak projek yang diumumkan oleh Najib kerana mereka tidak diikuti dengan komitmen "bertulis". "Sebab itu apabila kerajaan persekutuan meluluskan apa-apa projek-projek infrastruktur di negeri ini kita berharap bahawa ada hitam putih akan menyusul dengan segera," katanya.

Kenyataan Micheal Manyin membuktikan yang selama ini banyak projek infrastruktur yang dijanjikan secara lisan oleh Perdana Menteri (PM) di Sarawak semasa PRU13 lalu tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kerana tiada dokumen yang diluluskan oleh kerajaan persekutuan.

Ini membuktikan yang janji lisan PM selama ini semasa pilihanraya tidak boleh dianggap sebagai sah tapi boleh dianggap sebagai janji lisan yang tidak bernilai semata-mata untuk meraih sokongan semasa berkempen dalam pilihanraya.

Antara contohnya yang dinayatakan oleh beliau ialah Jalan Kapit-Song adalah salah satu daripada projek yang diluluskan secara lisan, tetapi ia belum dilaksanakan kerana tidak ada dokumen yang mengesahkan kelulusan. “Walaupun Perdana Menteri mahu kita memulakan kerja secepat mungkin, kita tidak boleh memanggil tender untuk projek tersebut kerana ia telah diumumkan secara lisan”. katanya dalam suatu kenyataan.

Kita bersetuju dengan kenyataan Micheal Manyin dalam masalah ini, sepatutnya setiap pengumuman atau janji lisan yang tidak bertulis oleh PM boleh dianggap sebagai janji yang tidak bernilai.

Perkara ini sudah lama berlaku terutama semasa kempen pilihanraya tetapi setelah isu ini dibangkitkan oleh ahli parlimen Sarawak barulah mereka sedar yang selama ini janji-janji lisan PM untuk rakyat banyak yang tidak dapat dilaksanakan di Sarawak disebabkan tiada hitam putih dari kerajaan persekutuan.

Inilah suatu pengajaran kepada rakyat Sarawak dan lain-lain tempat agar jangan mudah termakan dengan janji-janji lisan PM atau menteri-menteri lain yang suka berjanji dengan sesuatu projek dalam pilihanraya tanpa ada pengesahan dan kelulusan dari parlimen atau DUN. Akibat janji tiada bertulis maka dengan mudah untuk PM atau menteri-menteri BN melepas tangan sekiranya janji atau projek tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kita mengesa agar pihak yang berwajib mempastikan setiap janji-janji PM atau menteri perlu di dokumentasi secara hitam putih sebelum diumumkan kepada rakyat bukan hanya berjanji lisan yang akhirnya setiap projek rakyat yang dijanjikan akan tinggal janji. Kalau hendak berjanji pun mestilah ditepati setelah diberi mandat untuk berkuasa semula bukan hanya berjanji sesuka hati selepas itu janji tinggal janji yang akhirnya rakyat yang akan menanggung penderitaan akibat janji tidak ditepati.

Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, jangan mengabaikan harapan rakyat dengan janji kosong tetapi perlu ditunaikan segera seperti mana telah dijanjikan sebab kerajaan yang memerintah mempunyai peruntukan untuk menunaikan janji mereka sekiranya mereka benar-benar ikhlas mahu menolong rakyat.

Harap perkara ini tidak berulang lagi terutama musim pilihanraya dimana PM dengan mudah berjanji lisan meluluskan sesuatu projek tanpa mendapat kelulusan dari parlimen dan akhirnya rakyat juga yang terpedaya dengan janji lisan yang tidak bernilai itu.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version

PM verbal promise is not worth for the People of Sarawak

Announcements or verbal promises by Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak for the various projects in Sarawak by the GE13 ago now become "Boomerang" to him.

At a recent press conference, the Minister of Infrastructure Development and Communication Michael Manyin said the state government could not implement many projects announced by Najib as because they were not followed up with a “written” commitment. "Therefore, when the federal government approves any infrastructure projects in the state we hope that there is a black and white will follow immediately," he said.

Michael Manyin statement prove that all this while many infrastructure projects promised verbally by Prime Minister (PM) in Sarawak during the last 13GE could not be implemented due to because of there is no documents approved by the federal government.

This proves that the verbal promise of the PM during the election cannot be considered as valid but can be considered as worthless promise simply to gain support during the election campaign.

We agree with Michael Manyin statement on this issue, should any announcement or verbal promise are not written from the PM can be considered as a worthless promise.

This thing has been going on, especially during the election campaign but after the issue was raised by Sarawak MPs then they realize that all this verbal PM promises to the people, many of which cannot be implemented in Sarawak because there is no black and white from the federal government.

This is a lesson to the people of Sarawak and other places that do not easily ingested with the verbal promises of the PM or other ministers that loves to promise of a project in the elections without any authentication and approval from parliament or state assembly. As a result of no written promise then it is easy for the PM or BN ministers to excuse themselves if the promise or the project cannot be implemented.

We urge the authorities to ensure that all the promises of the PM or the minister should be documented in black and white before announced to the people, not just verbal promise that eventually every people project that promised will stay promise. Even if you want to promise it must be fulfilled after being given the mandate to rule not only whim promise after that the promise stay promise that eventually people that will bear the suffering due to the promises is not kept.

As a responsible government, do not ignore the expectations of the people with empty promise yet to be fulfilled immediately as promised because the ruling government has a provision to keep their promises if they sincerely want to help the people.

Hope this does not happen again, especially during elections where the PM can easily announce or verbal promise to approve a project without the approval of parliament and ultimately the people also lured by that worthless verbal promise.