Jangan Rampas Tanah Warisan Melayu Jati Miriek

Kaum Jati Miriek merupakan penduduk asal Bumiputera di bandaraya Miri yang terletak berhampiran dengan sempadan Brunei di bahagian utara Sarawak. Kebanyakan penduduk di Miri berketurunan Malayu asal dari suku kaum Jati Miriek sebelum kedatangan pendatang dari luar menetap di bandaraya Miri.

Walaupun terdapat lain-lain kaum Bumiputera juga tinggal di Miri tetapi sejak telaga minyak pertama ditemui di bukit Kanada Miri, ramai penduduk dari luar bahagian Miri datang berhijrah untuk bekerja dengan syarikat minyak Shell yang mula-mula sekali beroperasi di kawasan utara Sarawak.

Kebanyakan penduduk di Miri dulu bekerja sebagai petani, nelayan dan juga bekerja dengan syarikat minyak Shell. Kebanyakan tanah penduduk di Miri asalnya ditanam padi dan mereka juga bebas meneroka tanah untuk bercucuk tanam seperti, pisang, keladi dan lain-lain. Tanah ini di panggil ‘Tanah Termuda’ sebab asalnya ditanam tetapi telah ditinggalkan mengikut kitaran  penanaman berpindah untuk tujuan penyuburan tanah dan pemuliharaan hutan.

Tanah merupakan satu-satunya pusaka warisan peninggalan kepada generasi sekarang. Ianya amat berharga dan bernilai tinggi, tanpa tanah sukar untuk menyara kehidupan seharian lebih-lebih lagi zaman sekarang, banyak tanah warisan pusaka telah bertukar hak milik kepada pihak kapitalis. Sebelum kedatangan British, orang Melayu sudah lama menetap di Miri dan mereka bercucuk tanam serta ada juga jadi nelayan untuk menyara kehidupan seharian mereka.

Pembangunan yang semakin pesat di bandaraya Miri menyebabkan banyak tanah warisan sekarang sudah bertukar hak milik kepada syarikat pemaju. Dimana lagi tanah warisan Melayu di Miri yang masih ada?

Baru-baru ini penduduk asal kampung Pujut Tanjung Batu dan penduduk Pujut Padang Kerbau mengadu kepada pihak kami yang tanah petanian pusaka warisan mereka juga akan diambil alih oleh pihak pemaju.

Pihak pemaju telah mengeluarkan notis peringatan kepada penduduk kampung yang bercucuk tanam disitu supaya meninggalkan kawasan tersebut serta merobohkan pondok yang didirikan disitu dalam tempoh 2 minggu. Pihak pemaju menuduh penduduk kampung sebagai menceroboh tanah pemaju dan diminta meninggalkan tanah tersebut dengan segera.

Menurut penduduk kampung yang ditemui mengatakan mereka sudah berpuluh-puluh tahun meneroka serta mengusahakan tanah tersebut sebelum kedatangan pihak pemaju. Mengapa sekarang pihak pemaju menuntut tanah mereka sedangkan sebelum ini penduduk kampung  sudah banyak kali memohon tanah untuk pertanian tapi tiada jawapan dari pihak berkuasa.

Penduduk kampung sudah lama menuntut dan memohon tanah tersebut sehingga kini tidak diiktiraf oleh pihak berkuasa sedangkan pemaju yang bukan asal orang tempatan pula diberi hak untuk memiliki tanah pusaka warisan mereka.

Seramai lebih dari 300 orang yang mempunyai hak di tanah tersebut akan dihalau keluar dari tanah sendiri seolah-olah mereka dianggap sebagai pendatang asing oleh pihak pemaju. Sekiranya mereka dihalau keluar dari tanah mereka sendiri, dimana mereka akan meneruskan kehidupan mencari rezeki dengan berkebun.

Kebanyakan penduduk kampung disitu adalah petani dan mereka hanya mengharapkan hasil dari petanian untuk menyara kehidupan harian mereka. Itulah satu-satunya tanah yang masih ada dan merupakan sumber rezeki pendapatan untuk menyara keluarga mereka dengan menjual ubi kayu, keladi, pisang, buah sawit dan lain-lain hasil dari pertanian.

Kawasan tanah yang beratus hektar itu kalau diambil alih oleh pihak pemaju akan menyebabkan mereka akan kehilangan tanah warisan mereka. Datuk nenek moyang mereka sudah lama meneroka tanah tersebut sebelum adanya pemaju datang ke Miri. 

Pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga telah memberi perakuan pendaftaran kepada Koperasi Warisan Pekebun Kampung Pujut Padang Kerbau Miri. Ini secara tidak langsung memberi hak kepada pekebun untuk memiliki tanah tersebut secara sah bukan menceroboh seperti dakwaan pemaju.

Mengapa pihak pemaju pula boleh mendakwa yang tanah tersebut hak milik mereka sedangkan penduduk kampung sudah lama meneroka tanah tersebut sebelum ada pemaju datang kesitu? Bagaimana perkara ini boleh berlaku dan siapa yang bertanggungjawab memberi hak milik tanah yang berstatus NCR itu kepada pemaju?

Di bawah Seksyen 2 (a) Kanun Tanah Sarawak, tanah adat Bumiputra (NCL) didefinisikan sebagai “tanah di mana hak adat Bumiputra (NCR) telah didapati secara komunal ataupun selainnya mengikut undang-undang sebelum 1hb Januari 1958 dan masih lagi sah diperlakukan”. Mengikut undang-undang Kanun Tanah Sarawak 1957, tanah adat Bumiputra ['native customary land' (NCL)] memang diakui.

Tanah ‘Temuda’ pula terdiri daripada tanah yang telah ditanam dengan tanaman dan juga tanah yang dahulunya ditanam tetapi telah ditinggalkan mengikut kitaran  penanaman berpindah untuk tujuan penyuburan tanah dan pemuliharaan hutan.

Rang Undang-Undang Pindaan Kanun Tanah Sarawak yang telah dibentangkan semasa Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) pada November tahun lalu dimana Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Adenan Satem memberi jaminan, pindaan itu tidak akan menyebabkan Bumiputera hilang hak pemilikan tanah NCR kerana ia tidak membenarkan urusan jual beli kepada Cina atau kaum bukan Bumiputera lain.

Walaupun tujuan mengubah undang-undang ini untuk memudahkan jual beli tanah NCR kepada syarikat kononnya Bumiputera boleh dilaksanakan bagi tujuan membangunkan tanah tersebut tetapi syarikat berkenaan tidak membangunkan tanah NCR sebaliknya melantik atau mencari syarikat yang dimiliki oleh bukan Bumiputera bagi melaksanakan aktiviti di atas tanah tersebut.

Kebanyakan golongan Bumiputera yang miskin terpaksa menjual tanah, harta benda atau barangan milik mereka sendiri pada masa kecemasan atau kesuntukan wang untuk mendapatkan tunai segera. Ada diantara mereka juga terpaksa menggadaikan tanah untuk mendapatkan duit yang sedikit misalnya bagi membiayai persekolahan anak mereka atau melanjutkan pengajian dan sebagainya.

Walaubagaimana pun bukan semua penduduk kampung menjual tanah mereka semata-mata untuk mendapat tunai segera, ada juga yang masih berusaha sendiri membangunkan tanah mereka
seperti penduduk di kampung Pujut. Mereka merayu agar pihak pemaju jangan rampas tanah warisan pusaka mereka di Miri kerana inilah satu-satunya tanah yang masih ada dalam kawasan pinggir bandaraya Miri untuk penduduk asal Miri.

Kita mengesa pihak berkuasa terutama Ketua Menteri sekarang dapat membantu menyelesaikan masalah tanah warisan Melayu di Sarawak agar ianya selamat dari kepupusan akibat dari pembangunan yang semakin pesat dan hanya menguntungkan pihak pemaju yang bukan asal dari Sarawak.

Kita juga mengesa pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyiasat bagaimana tanah NCR, Tanah Termuda orang Bumiputera boleh bertukar hak milik kepada pemaju tanpa pengetahuan penduduk asal yang sudah berpuluh-puluh tahun  meneroka dan menetap di bumi Sarawak.

Penduduk kampung akan berusaha untuk menghalang pemaju dari menceroboh tanah warisan mereka dan mereka tidak sanggup kehilangan tanah mereka. Mereka tidak mahu pampasan sebab segala tanaman mereka yang telah mereka usahakan selama ini telah mendatangkan hasil dan mereka mahu pihak kerajaan memberi hak milik tanah sepenuhnya kepada mereka.

Kita harap pihak berkuasa segera mengatasi masalah ini dengan adil dan tidak hanya memihak kepada syarikat yang kaya raya untuk mengambil hak orang kampung yang hidup bergantung hidup hasil dari pertanian. Tanpa tanah dimana mereka akan mendapatkan hasil pendapatan?

Adakah pihak kerajaan mampu menyara kehidupan harian mereka setelah mereka kehilangan hak mereka? Adakah pihak kerajaan ingin melihat rakyat sendiri tiada punca pendapatan dan terus hidup dalam kemiskinan dan menumpang di tanah sendiri? Kita perlu selamatkan tanah warisan Melayu Bumiputera dari jatuh ke tangan orang luar.

Jofri Jaraiee
PAS, Sarawak

English version

Do not seize the heritage land of Malay Jati Miriek
 
Jati Miriek is an original indigenous population in Miri city located near the border with Brunei in the northern part of Sarawak. Most of the residents in Miri are Malay descent origin from the tribes of Jati Miriek before the arrival of immigrants from outside settled in Miri city.

Although there are other indigenous people also live in Miri but since the first oil well was discovered in Canada Hill, Miri, many residents come from outside of Miri division immigrated to working with Shell Oil Company which began to operate in the northern region of Sarawak.

Most of the residents in Miri used to work as farmers, fishermen and also worked with Shell Oil Company. Most of the land of Miri residents originally planted paddy and they are also free to explore the land for farming, such as bananas, yams and more. This land is called 'Termuda Land' because originally planted but have been abandoned by shifting cultivation cycle for the enrichment of the soil and forest conservation.

Land is the only heirloom heritage to the present generation. It is very precious and valuable, without land hard to earn daily life especially today, many inherit land ownership has been transferred to the capitalists. Before the advent of the British, the Malays have long settled in Miri and they are farming and they are also a fisherman to earn their daily lives.

The rapid developments in Miri city led many inherited land were changing ownership to the developer. Where is the land of Malay heritage in Miri that still exist?

Recently, the original inhabitants of the village of Pujut Tanjung Batu and residents of Pujut Padang Kerbau complained to us that their heritage of agriculture land will be taken over by developers.

The developer has issued a reminder notice to the villagers that farming there to leave the area and demolish the huts set up there within 2 weeks.

According to the villager who was met say they've been for decades exploring and cultivating the land before the arrival of the developer. Why now the developers claim their land while before this the villagers had many times applied for the agricultural land, but there was no answer from the authorities.

The villagers have long been demanding and applying the land until now have not been recognized by the authorities while the developers are not native local people were given the right to own their ancestral land inheritance.

A total of more than 300 people who have rights in the land will be driven out of their own land as if they were regarded as illegal immigrants by the developer. If they are driven out of their own land, where they will survive seek sustenance to gardening.

Most of the villagers there are farmers and their only hope for the result of agriculture to earn their daily lives. That is the only remaining land and a source of sustenance to support their family income by selling tapioca, yams, bananas, oil palm fruit and other produce from the farm.

It is hundreds of hectares of land that if taken over by the developer will cause them lose their ancestral lands. Their forefathers had long been exploring the land before the developers came to Miri.

The Malaysian Cooperative Commission has also given a certificate of registration to the Heritage Gardeners Cooperative to Padang Kerbau village. This indirectly entitles the holders to legally own the land not trespassing, as developers claim.

Why the developers can also claim the ownership of their land whereas the villagers had long been exploring the land before the developers come over there? How this could happen and who is responsible for granting the status of NCR land to developers?

Under Section 2 (a) of the Land Code of Sarawak, native Bumiputra (NCL) is defined as "a land where customary rights (NCR) lands has been obtained by communal or otherwise in accordance with the law prior to 1 January 1958 and are still legal tender." Defer to the laws of Sarawak Land Code 1957, 'native customary land’ (NCL)] is recognized.

'Termuda' lands consists of land that has been planted with crops and land formerly cultivated but abandoned by shifting cultivation cycle for the enrichment of the soil and forest conservation.

Bill Amendment of the Sarawak Land Code, which was presented during the State Legislative Assembly (DUN) in November last year where Chief Minister Tan Sri Datuk Amar Adenan Satem assured, the amendments will not lead to loss of Bumiputera ownership of NCR land because it does not allow the sale and purchase to Chinese or other non-Bumiputera.

While the aim of changing the legislation to facilitate the purchase of NCR land to the so-called Bumiputera companies can be held for the purpose of developing the land but the company does not develop NCR land instead appoint or find a company that is owned by non-Bumiputera to undertake activities on the land.

Most of the poor Bumiputera forced to sell land, property or goods of their own at the time of emergency or short of money to get fast cash. Some even had to mortgage the land to earn a little money, for example to finance their children's school or to continue their studies and so on.

However, not all the villagers sell their land just to get fast cash, there are also still trying to develop their own land as Pujut villagers. They appealed to the developers do not seize the land of their inheritance in Miri because this is the only land remaining in the outskirts of Miri city for the original inhabitants of Miri.

We urge the authorities, especially Chief Minister now can help solve the problem of Malay heritage land in Sarawak so that it is safe from extinction as a result of the rapid development and benefit only the developers who not origin from Sarawak.

We also urge the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) to investigate how the NCR land, ‘Termuda’ land of Bumiputera can interchange the property to a developer without the knowledge of the original inhabitants that have been for decades exploring and settling in Sarawak.

The villagers will try to prevent developers from encroaching the land of their inheritance and they are not willing to lose their land. They do not want compensation because all their crops they have earned has been fruitful, and they want the government to give full land ownership to them.

We hope that the authorities immediately address these issues fairly and not favor only to a wealthy company to take the rights of the villagers that life dependent on revenue from agriculture. Without land where they would get earnings results?

Will the government be able to sustain their daily lives after they lost their rights? Does the government want see our own people no source of income and continue to live in poverty and surrogate in their own land?  We need to save the inherited land of Malay Bumiputera from falling into the hands of outsiders.