Mahkamah Syariah di Malaysia Patut dikaji Semula
Apakah perlaksanaan undang-undang Islam di Mahkamah Syariah di Malaysia benar-benar selari dan menepati dengan kehendak Al Quran dan Hadis? Inilah persoalan yang perlu kita fikir bersama kerana selama ini terdapat beberapa keraguan tentang hukuman yang di laksanakan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia seperti hukuman orang yang mencuri,berzina,perogol dan juga peminum arak yang agak berlainan dengan hukuman yang terdapat dalam Al Quran dan Hadis.

Apa peranan sebenar Mahkamah Syariah terhadap perlaksanaan hukum Islam?
Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya.

SejarahPada kurun 15, Islam telah bertapak di Melaka. Undang-Undang Islam mula digunakan apabila pembesar dan raja-raja memeluk agama Islam. Risalah Hukum Kanun, Undang-undang Melaka dan Undang-undang Pahang adalah undang-undang Islam yang telah wujud ketika itu. "Sebelum kedatangan British undang-undang Islam adalah undang-undang negara di Malaysia. Mazhab yang diikuti ialah Mazhab Syafie" kata Hakim Edmond JC – Shaik Abdul Latif, dll lwn Shaik Elia Bux). "Undang-Undang Islam bukanlah undang-undang asing tetapi undang-undang tempatan & undang-undang negara" (Kes Ramah lwn Laton – Mahkamah Rayuan Negeri Melayu Bersekutu –(1927) 6 FMSLR 128). Kejatuhan Melaka pada 1511, Portugis dan kemudiannya Belanda telah menjajah Melaka, Walaubagaimanapun kedudukan dan pelaksanaan undang-undang Islam tidak terjejas. Mulai 1786, kedatangan Inggeris mengambil Pulau Pinang dan Kedah menjadi titik mula usaha pengenepian Undang-undang Islam. Mereka menganggap Pulau Pinang ketika itu tidak mempunyai sebarang sistem perundangan (Undang-undang) dan mendakwa undang-undang Islam yang diamalkan adalah zalim.(Dakwaan mereka palsu kerana ketika itu Tanah Melayu telah mempunyai Undang-undang Islam yang bertulis).

Perlembagaan Malaysia 1984
Kuasa Mahkamah Syariah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia 1984 dengan pindaan adalah seperti berikut:
1. Boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja
2. Denda tidak melebihi RM5000.00 sahaja atau
3. 3 tahun penjara atau
4. Hukuman rotan tidak melebihi daripada enam kali sebatan atau
5. Gabungan ketiga-tiganya (denda, penjara dan rotan)

Kalau di rujuk kepada perkara tersebut di atas jelas sekali undang-undang syariah di Malaysia tidak berapa menepati dengan hukuman yang terdapat dalam Al Quran dan Hadis sepenuhnya dan masih lagi terikat dengan tuntutan perlembagaan sekular Malaysia. Perlembagaan Malaysia juga membenarkan sistem kehakiman berganda yang unik, iaitu undang-undang sekular (jenayah dan sivil) dan undang-undang syariah. Pelaksanaan dan hubungan antara kedua-dua sistem perundangan ini agak rumit dan pernah menimbulkan ketidaktentuan.

Perlembagaan Malaysia, dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuatkuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Seperti yang tercatat dalam sejarah sebelum kedatangan British undang-undang Islam adalah undang-undang negara di Tanah Melayu. Sekarang negara kita sudah merdeka dari jajahan British maka sepatutnya negara kita mengambil semula undang-undang syariah yang telah diamalkan semasa Tanah Melayu berdaulat dan bebas dari jajahan.

Selepas kita mencapai kemerdekaan sepatutnya Perlembagaan yang telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid dalam tahun 1956 dimansuhkan dan kita perlu mengamalkan semula undang-undang syariah yang pernah diguna pakai di Tanah Melayu sebelum dijajah. Kita yakin tiada masalah untuk melaksanakan perundangan syariah sepenuhnya kerana sekarang pun kita ada dua sistem perundangan iaitu sistem perundangan common law dan perundangan syariah. Undang-undang Malaysia berteraskan sistem perundangan common law, sebagai hasil langsung penjajahan Tanah Melayu, Sarawak, dan Borneo Utara oleh Britain sejak awal 1800-an hingga 1960-an. Common law merupakan satu istilah bahasa Inggeris yang bermaksud "undang-undang am" atau "undang-undang semua" dan merupakan sebahagian daripada undang-undang kebanyakan negara, terutama mereka yang mempunyai sejarah penjajahan empayar British keatas mereka.

Bagi umat Islam yang taat dan patuh dengan ajaran Islam sudah pasti tiada keraguan dan masalah untuk menerima perundangan Islam sepenuhnya dan bagi yang bukan Islam mereka boleh menggunakan undang-undang adat resam dan agama masing-masing atau memilih ‘Common Law’ seperti yang di amalkan sekarang. Terserah kepada mereka untuk memilih perundangan yang mereka rasa adil buat mereka jadi tidak timbul masalah orang bukan Islam takut dengan perundangan syariah yang hanya dilaksanakan terhadap umat Islam.

Kita minta agar pakar dalam perundangan dan perlembagaan Malaysia tampil kehadapan untuk menjelaskan dan membetulkan keadaan yang kucar-kacir selama ini agar rakyat faham apa sebenarnya perundangan syariah yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan penerangan dan penjelasan dari pakar perundangan dapat difahami dengan tepat dan betul oleh rakyat semua. Pakar perundangan Islam pun mesti mempastikan bahawa perundangan syariah di Malaysia benar-benar menepati dan menuruti kehendak Al Quran, Hadis dan itjimak Ulama bukan hanya berpandukan kepada perlembagaan penjajah. Hudud termasuk dalam perundangan syariah dan kalau perkara ini dapat diperbetulkan dan dikaji semula, kita yakin tiada timbul soal penolakan hukum hudud dan syariah yang memang sesuai untuk dilaksanakan sepanjang zaman.

Mengapa Hudud?
Hukuman hudud ( حدود ) adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah S.W.T di dalam Al-Quran dan Hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah S.W.T yang bukan sahaja tidak boleh ditukar ganti hukumannya atau diubahsuai atau dipinda malah tidak boleh dimaafkan oleh sesiapapun di dunia ini. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T dan RasulNya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim.

Sekiranya benar mahkamah syariah di Malaysia melaksanakan perundangan menepati dan menuruti Al Quran dan Hadis maka dengan sendiri isu hukuman hudud tidak timbul kerana perintah Allah adalah perundangan yang terbaik untuk umat Islam dan bukan Islam. Kita minta rakan-rakan seperjuangan agar jangan mudah melatah dan mengeluarkan kenyataan yang akhirnya merosakan perhubungan di antara kaum, agama dan fahaman politik masing-masing. Kita minta semua pihak berbincang dengan hati yang terbuka dan selesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik tanpa sebarang gangguan dari pihak yang jahil tentang undang-undang syariah.

Setelah kita mengetahui sedikit sebanyak tentang sejarah Tanah Air kita sebelum dijajah maka jelaslah yang Tanah Melayu sebelum dijajah sudah melaksanakan undang-undang Islam. Kita mendesak agar pihak kerajaan mengkaji semula perundangan syariah di Malaysia agar ianya selari dengan kehendak Al Quran dan Hadis. Jangan mengubah apa-apa kandungan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadis semata-mata menurut kehendak perlembagaan yang direka bentuk oleh penjajah yang bercanggah dengan syariah Islam. Berlaku adil dan saksama kepada semua itulah yang di ajar oleh Islam. Bagi mereka yang masih ragu-ragu dan tidak mengetahui tentang perundangan Islam sebenar, kenalah rujuk kepada pakar perundangan Islam untuk keterangan lanjut. Untuk umat Islam dan bukan Islam usah takut dengan perundangan Islam selagi kamu tidak melakukan kesalahan jenayah yang berat kamu semua tetap selamat dari dikenakan hukuman. Hanya mereka yang melakukan jenayah takut kena hukum.

Secara kesimpulannya bahawa undang-undang syariah yang terdapat dalam Al Quran dan Hadis adalah dari Allah Tuhan yang Maha Adil dan Lagi Maha Mengetahui. Siapalah kita ini pandai-pandai mengatakan bahawa hukuman Allah tidak sesuai dan tidak adil untuk semua. Islam itu adil untuk semua. Jadi fikir-fikirlah dengan hati yang terbuka dan ikhlas tanpa prajudis terhadap Allah Tuhan pencipta sekelian alam. Wallahu ta'ala a’lam
Jofri Jaraiee
PAS Miri

English version
Shariah Courts in Malaysia should be reviewed
Is the implementation of Islamic law in the Syariah Court in Malaysia is really in line and conform to the requirements of the Quran and Hadith? These are questions that we need to think together as all this there is some doubt as to the sentence that are run by the Syariah Court in Malaysia such as the punishment of the theft, adultery, rape and alcohol drinkers are also quite different from the punishment in the Quran and the Hadith.

What is the actual role of the Syariah Court on the implementation of Islamic law?
Syariah Court is the judicial institution which tried and sentenced for the offense of Muslim religion according to civil and criminal jurisdiction assigned to it.

History
In the 15th century, Islam had been established in Melaka. Islamic Law began to be used when the royal family and the rulers embrace Islam. Brochure Canon Law, Law of Malacca and Pahang law is Islamic law which existed at the time. "Before the advent of British, Islamic law is the law of the country in Malaya/Malaysia. Sect (mazhab) that followed the Shafi sect" said Judge Edmond JC - Shaik Abdul Latif, etc. Shaik vs. Elijah Bux) “ “Islamic Law is not foreign law but local laws & laws of the country" (Case Ramah vs Laton - Federated Malay States Court of Appeal - (1927) 6 FMSLR 128). The fall of Malacca in 1511, the Portuguese and later Dutch conquered Malacca, however the position and the implementation of Islamic law are not affected. Beginning in 1786, the arrival of the British taking Penang and Kedah became the starting point of efforts to waiver Islamic law. They think of Penang when it does not have any legal system (Law) and claimed that Islamic law is practiced as evil. (Their claim is false because at the time Malaya has written Muslim laws).

Constitution of Malaysia 1984
The powers provided by the Syariah Court Constitution of Malaysia 1984 with the amendment are as follows:
1. To be judge and sentence with jail or fines for Muslims only
2. A fine not exceeding RM5000.00 only or
3. 3 years imprisonment or
4. Caning not exceeding six strokes or
5. The combination of all three (fines, imprisonment and caning)

If referred to the above items it is clear that the Sharia laws in Malaysia is not meet with the punishment in the Quran and the Hadith in full and are still bound by the demands of Malaysian secular constitution. Malaysian Constitution also allows multiple unique judicial system, the secular laws (criminal and civil) and sharia law. The implementation and the relationship between the two legal systems are quite complex and has raised uncertainty.

Constitution of Malaysia, known as the Federal Constitution contains 183 articles, is the supreme law in Malaysia. It is a written legal document that was developed based on the two previous documents of the Federation of Malaya Agreement 1948 and the 1957 Independence Constitution. This constitution was drawn up based on the advice of the Reid Commission which conducted a study in 1956. The Constitution is force immediately after its independence on August 31, 1957. From Wikipedia, the free encyclopedia

As noted in the history before the arrival of British, pre-Islamic law is the law of the country in Malaya. Now our country is independent from the British colonies, our country should take the Sharia law that was practiced during the Malayan sovereign and independent from the colonies.
After independence the constitution drafted based on the advice of the Reid Commission in 1956 it should be repealed and we need to practice the sharia law that has been adopted in Malaya before colonization.

We are confident that there is no problem to implement full Sharia law because even now we have two legal systems of common law legal system and sharia law.
The law of Malaysia is mainly based on the common law legal system. This was a direct result of the colonization of Malaya, Sarawak, and North Borneo by Britain in between the early 19th century to 1960s.

For the faithful and obedient Muslim with the teachings of Islam is certainly in no doubt and no problem to accept the complete Islamic law and to non-Muslims, they can use the law and religious customs, or choosing their 'Common Law' as the practice now. It's up to them to choose their sense of legal justice for them so it does not a problem of non-Muslims to scare of Sharia law which is only carried out against Muslims.

Common law (also known as case law or precedent) is law developed by judges through decisions of courts and similar tribunals rather than through legislative statutes or executive branch action.


We ask the legal and constitutional experts in Malaysia to come forward to clarify and correct the conditions for this mess so that people understand what the sharia law is actually. Hopefully with the explanations of the legal experts can be accurately understood by people of all.
Islamic jurists also have to ensure that Sharia law in Malaysia fits with and scrutinize with the requirements of the Qur'an, Hadith and Islamic intellectual (ulama) not only based on the colonial constitution. Hudud included in the Sharia law and if this can be corrected and reviewed, we believe that there is no question of rejection of sharia law and hadd that are appropriate to be implemented in this era.

Why Hudud?
Hudud (Arabic, also transliterated hadud, hudood; singular hadd, حد, literal meaning "limit", or "restriction") is the word often used in Islamic literature for the bounds of acceptable behavior and the punishments for serious crimes. In Islamic law or Sharia, hudud usually refers to the class of punishments that are fixed for certain crimes that are considered to be "claims of God." They include theft, fornication, consumption of alcohol, and apostasy.

If true sharia court in Malaysia implementing legislation is conform and abide by the Quran and the Hadith by itself hudud issue does not arise because the command of Allah is the best legislation for Muslims and non-Muslims We ask our counterparts not simply issued a statement that eventually ruined the relationship between ethnic, religious and political beliefs, respectively. We urge everyone to talk with an open mind and solve this problem in the best way without any interference from the ignorance of sharia law.

Now that we know something about the history of our country before colonization that Malaya has implemented Islamic law. We demanded that the government review the Syariah laws in Malaysia that it is aligned with the Quran and Hadith. Do not change any content of penalties prescribed in the Qur'an and Hadiths solely by virtue which the constitution is designed by the colonial government in conflict with Islamic law. Be fair and equitable to all that is taught by Islam.

For those who are still in doubt and are not aware of Islamic law actually they have to refer to Islamic jurists for more information. For Muslims and non-Muslims do not fear Islamic law as long as you do not do serious criminal offense, you are safe from retribution. Only those who commit crimes have to fear the law.

To conclude that sharia law in the Quran and the Hadith is from the God, the Most Just and most omniscient. Who are we to say that the sentence of God is not appropriate and not fair to all? Islam is justice for all. So think, think with an open mind and honest without prejudice to God the creator of the Universe. Wallahu ta'ala a'lam (Only God Knows)