Kanopi Tidak Begitu Selamat dan Tidak Sesuai Untuk Pasar Malam Kekal

MIRI:  Pasar Malam di Pusat Komersial, Saberkas Miri sudah menjadi tarikan pengunjung dalam dan luar negeri. Pasar Malam Saberkas mula beroperasi seawal petang hari Khamis hingga hari Sabtu.

Setelah bertahun-tahun para penjaja memohon tapak kekal, akhirnya pihak berkuasa telah memberi tapak kekal kepada para penjaja di situ untuk berniaga. Baru-baru ini pihak Majlis Bandaraya Miri (MBM) telah memperuntukan sebanyak RM400,000 untuk membina tempat perniagaan kekal untuk para penjaja pasar malam di situ.

Walaupun pihak MBM telah memberi peruntukan sebanyak RM400,000 untuk memasang kanopi tetapi mereka tidak puas hati sebab kanopi yang dipasang itu tidak akan kekal lama dan mudah rosak apabila terkena hujan dan panas.

Persoalannya mengapa pihak MBM memasang kanopi bukan terus memasang bumbung yang kekal dan tahan lama. Kanopi hanya boleh bertahan dalam masa beberapa minggu atau bulan saja, itu pun kalau tidak berlaku ribut taufan seperti yang berlaku di Miri beberapa bulan yang lalu.

Gerai peniaga boleh terbang dan tercabut inikan pula kanopi yang belum tentu boleh bertahan ketika di tiup angin kuat. Baru-baru ini ada berlaku kanopi tumbang terkena hujan lebat belum lagi terkena ribut kata para penjaja di situ. Kalau terjadi ribut sudah pasti kawasan ini tidak selamat kepada para penjaja dan juga pengunjung di situ.

Mereka mohon agar pihak MBM perlu menukar kanopi sekarang kepada bumbung yang lebih tahan lama disamping membina tempat perniagaan yang lebih selamat dan selesa untuk para penjaja dan juga pengunjung.
Kita sarankan kepada pihak MBM agar dapat membina rekabentuk pasar malam yang sesuai dengan konsep terbuka seperti pasar Tamu, dimana bumbung setinggi kanopi sekarang, dengan tiang yang lebih kukuh dan tahan lama. Ianya lebih teratur dan nampak kemas dibandingkan dengan penggunaan kanopi.
Walaupun kosnya agak mahal tetapi untuk keselamatan dan keselesaan para penjaja serta pengunjung ianya lebih baik daripada menggunakan kanopi yang sudah tentu mudah rosak dan akan mengambil kos yang tinggi untuk membaik pulih serta penyelenggaraan sekiranya berlaku kerosakan dan sebagainya.
Untuk jangka masa panjang, menggunakan kanopi memang tidak sesuai kerana ianya mudah rosak kalau dibandingkan membina sebuah bangunan pasar malam yang kekal seperti bangunan pasar Tamu.
Kita mengesa pihak MBM agar segera menukar kanopi yang diguna sekarang kepada bumbung yang lebih kukuh dan boleh bertahan lama disebabkan kawasan tapak pasar malam sekarang sudah diwartakan sebagai tapak kekal untuk berniaga. Tiada gunanya membazir peruntukan sebanyak RM400,000 semata-mata membina kanopi yang bersifat sementara sedangkan keselamatan para penjaja dan pengunjung juga perlu diambil kira.
Kita tidak mahu wang pembayar cukai dibazir begitu saja tanpa perancangan yang teliti dan boleh mengancam nyawa orang awam. Sebelum berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini terjadi, lebih baik bertindak dari sekarang sebelum semuanya terlambat.

Semoga pihak MBM dapat bertindak segera demi menjaga keselamatan para penjaja dan juga para pengunjung yang akan datang ke situ nanti. Kerjasama serta pertimbangan yang sewajarnya dari pihak MBM amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version
Canopy Not So safe and Not Suitable for Permanent Night Market

MIRI - Night Market in Commercial Centre, Saberkas Miri has become attractions for local and foreign visitors. Saberkas Night Market began operating as early as Thursday evening until Saturday.

After many years the hawkers seeking for the permanent site, finally the authorities gave permanent site to the hawkers to do business there. Recently the Miri City Council (MCC) has allocated RM400, 000 to build a permanent place of business for the night market hawkers there.

Even though the MCC has been given an allocation of RM400, 000 to install a canopy but they are not satisfied because the canopy that installed such will not last long and can easily be damaged when exposed to rain and heat.

The question is why the MCC install canopy not directly installing permanent and durable roof.
Canopy can only endure in a few weeks or months, even then if no hurricanes occur as happened in Miri a few months ago.

Stalls can fly and dislodged much less canopy may or may not endure when the strong winds blow.
Recently there has been a canopy collapse hit by heavy rain not yet hit by the storm said the hawkers there.
In case of storm is undoubtedly this area is not safe to hawkers and also for the visitors there.

They apply to the MCC need to change the canopy now to roof that is more durable as well as build a place of business which is more secure and comfortable for the hawkers and also visitors.

We suggest to the MCC in order to build a suitable design with the open concept night markets such as Tamu market, where the roof as high as a canopy now, with stronger poles and durable. It is more organized and neat compared with the use of the canopy.

Although it is relatively expensive, but for the safety and the comfort of the hawkers and visitors it is better than using a canopy which of course can easily be damaged and will take the high cost of repair and maintenance in case of damage and so on.

In the long term, using the canopy was not appropriate because it is easily damaged when compared to constructing a permanent building of a night market such as Tamu market building.

We urge the MCC to immediately change a canopy used now to the stronger roofs and can last longer due to the night market sites now have been gazetted as a permanent site for the business. There is no point wasting an allocation of RM400, 000 purely build a canopy which is temporary whereas the hawker and the visitor safety should also be taken into account.

We do not want taxpayer money wasted just like that without meticulous planning and can be life-threatening to the public. Before there is undesirable things happen, it's better to act from now before it was too late.

Hopefully the MCC can act promptly in order to protect the safety of the hawkers and also the visitors which will come to the place later.  Cooperation and consideration of the MCC is greatly appreciated.