Lampu Isyarat Kiraan Detik Boleh Mengurangkan Kemalangan Trafik

MIRI – Pemandu kenderaan yang hendak masuk ke simpang jalan menuju ke Hospital Miri menghadapi kesukaran semasa waktu kemuncak.

Pihak berkuasa tempatan sepatutnya memasang lampu isyarat lalu lintas untuk memberi kemudahan kepada pemandu kenderaan dari Riam menuju ke bandaraya Miri yang hendak belok ke kanan simpang jalan ke Hospital. Pemandu kenderaan terpaksa berhati-hati sebelum keluar dari simpang, kalau tidak berhati-hati, ini boleh menyebabkan kemalangan.

Kita tidak mahu apabila berlaku saat kecemasan ianya sukar bagi kenderaan untuk belok ke simpang hospital semasa waktu kemuncak terutama sekali apabila terlalu banyak kenderaan beratur sepanjang jalan menuju kearah ke lapangan terbang Miri. Dengan adanya lampu isyarat lalu lintas, ini akan memudahkan kenderaan bergerak dengan selamat.

Kita menggesa pihak berkuasa tempatan agar segera memasang lampu isyarat di semua kawasan yang strategik atau kawasan yang boleh menyebabkan kesesakkan lalu lintas.

Kalau dapat pasangkan lampu isyarat kiraan detik, dimana ianya akan memudahkan pemandu kenderaan bersedia untuk bergerak dan juga berhenti apabila dapat melihat sendiri detik waktu itu bergerak dan ini akan memudahkan kenderaan bergerak dengan selamat tanpa perlu berebut-rebut atau tergesa-gesa.

Kita juga ingin menyarankan kepada pihak berkuasa tempatan agar semua lampu isyarat lalulintas di Bandaraya Miri menggunakan lampu isyarat kiraan detik (countdown timer) yang boleh mengurangkan kemalangan trafik.
Kebaikan menggunakan lampu isyarat kiraan detik adalah ianya dapat mengurangkan pencemaran / penggunaan bahan api dimana penunggang motorsikal boleh mematikan enjin mereka sementara menunggu lampu hijau.
Tekanan juga dapat dikurangkan kerana ianya memberi masa yang tepat apabila lampu akan berubah, pemandu kenderaan dapat duduk dan berehat dengan tenang sementara menunggu lampu isyarat berubah.

Pastikan lampu isyarat tersebut nampak jelas dan terang agar pemandu tidak perlu tergesa-gesa untuk menekan minyak kenderaan sementara menunggu lampu hijau.

Perkara ini hanya akan berkesan dengan kerjasama semua pihak terutama sekali kepada pemandu kenderaan agar kita semua berdisplin di jalanraya dan tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Harap perkara ini mendapat perhatian dan tindakan yang sewajarnya dari pihak berkuasa tempatan untuk segera memasang lampu isyarat tersebut di tempat yang strategik dan tempat yang selalu menghadapi kesesakan lalu lintas.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version
Countdown traffic lights Can Reduce Traffic Accidents
MIRI - The motorists who want to enter the road junction leading to the Miri Hospital face difficulties during peak hours.

The local authority should install traffic lights to accommodate the motorists from Riam leading to the Miri city who want to turn right into the road junction to the hospital. Motorists had to be careful before exiting the junction, if not careful, this can lead to accidents.

We do not want in the event of an emergency it is difficult for vehicles to turn to the junction of the hospital during the peak hours, especially when too many vehicles lined up along the road heading towards the Miri airport. With the availability of the traffic lights, this will help the vehicle move safely.

We urge local authorities to immediately install traffic lights at all strategic areas or areas which can cause traffic congestion.

If possible put the countdown traffic lights where it would make motorists ready to move and stop when they themselves can see the movement of time second and this will facilitate the vehicle moves safely without having to rush or hurry.

Hopefully with existence of the traffic lights at the junction of the hospital later will ease the vehicle move safely without having to rush or hurry to exit from the junction.

We also like to suggest to local authorities so that all traffic lights in the Miri city use countdown (countdown timer) traffic lights that can reduce traffic accidents.


The advantage of using the traffic light countdown is that it can reduce emissions / fuel consumption where motorcyclists can turn off their engines while waiting for the green light.
Stress can also be reduced, as it gives the right time when the light will change, motorists can sit and rest quietly while waiting for traffic lights to change.

Make sure those traffic lights apparent and bright from a distance so that the driver does not need to rush to press the fuel while waiting for the green light.

This matter will only be effective with the cooperation of all parties particularly to the driver of the vehicle so that we are all disciplined on the roads and not violate the traffic rules.

Hope that this matter will get the attention and appropriate action from local authorities to immediately install those traffic lights at the strategic points and places that always have traffic jams.